Voor een stevige basis!

Schoolplan

...

De MR van De Grondtoon

De Grondtoon heeft heeft een medezeggenschapsraad (MR). Die bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur heeft een adviserende functie. Ouders kunnen lid worden van de MR door middel van verkiezingen. Via de TamTam wordt u op de hoogte gehouden van wat in de MR besproken is.

GMR

De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken.

De MR van De Grondtoon

Oudergeleding:
Dhr. M. van den Bosch
Mw. R. van der Craats: secretaris

Personeelsgeleding:
Mw. M. van de Weeerdhof (juf Marianne): voorzitter
Mw. J. de Pater (juf Janette) 

Adviserende functie MR:
Dhr. S. Baars (directeur)