Voor een stevige basis!

MR

De Medezeggenschapsraad

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Burcht denkt namens de ouders van Burcht-leerlingen met de schooldirectie mee. Besluiten worden bij de MR getoetst en de MR is medebewaker van de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur van het CPOV is verplicht om instemming of advies van de MR te vragen voor allerlei zaken die met school te maken hebben.

De MR heeft onder andere instemmingsrecht bij:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstelling van De Burcht
 • Het schoolplan, jaarplan en het zorgplan
 • Het schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn

De MR heeft adviesrecht bij:

 • Beleid over aanstelling en ontslag
 • Taakverdelingen binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen en onderhoud van De Burcht

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsbevoegdheid bij:

 • Verandering van grondslag van de school
 • Vaststelling van de schoolgids
 • Vaststelling van de onderwijstijd
 • De manier waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang

 

Samenstelling MR De Burcht

De MR bestaat uit een oudergeleding van drie ouders/verzorgers en een personeelsgeleding van drie teamleden. De oudergeleding wordt door de ouders/verzorgers van school gekozen. De directeur van de school is als adviserend lid betrokken.

De MR komt regelmatig samen. Na elke vergadering wordt er een kort verslag geschreven en via het Ouderportaal naar ouders verzonden.

GMR

Omdat De Burcht deel uitmaakt van Stichting CPOV is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten MR leden van de verschillende CPOV-scholen. Tijdens GMR vergaderingen worden de meeste CPOV beleidsstukken vastgesteld. Verslagen van GMR vergaderingen worden via het Ouderportaal naar ouders verstuurd.