Voor een stevige basis!

Klachten

...

Klachten

Klachtenregeling
Het is voor de school belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Heeft u vragen, wensen, zorgen of klachten dan bent u welkom bij de leerkracht
van uw kind. In een goed gesprek met hem of haar kunnen kleine problemen veelal worden opgelost.
Mocht u er samen niet goed uitkomen, dan kunt u een afspraak maken met de bouwcoördinator of directeur. Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag. U kunt contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting CPOV e.o., Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal. Per mail bereikbaar via: bestuurssecretariaat@cpov.nl.

Klachtenregeling

Het bevoegd gezag (het bestuur van de stichting) en de directie zijn verplicht leerlingen en personeel te beschermen tegen seksuele intimidatie en de nadelige gevolgen daarvan. Iedereen, zowel leerling als leerkracht en onderwijsondersteunend personeel, moet zijn/haar werkzaamheden onder optimale condities kunnen verrichten. Directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele
voorkeur, klasse of etniciteit dient te worden voorkomen. Iedereen binnen onze school heeft in alle voorkomende situaties recht op een respectvolle behandeling. Om dit te bewaken heeft elke school een klachtenregeling. Voor verstoorde relaties in de onderlinge omgang, waarbij (een) leerling(en) is/zijn betrokken, zijn contactpersonen op schoolniveau aangesteld. Op onze school is dit Wilma van Steden (tel. 0318-555562, mail: wilma.vansteden@burchtveenendaal.nl). Het overleg met de contactpersoon is vertrouwelijk en zal leiden tot verder advies en eventueel verwijzing naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon. Deze bovenschoolse persoon kan ook worden ingeschakeld bij verstoorde relaties in de onderlinge omgang tussen leerkrachten.

De door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon is:

Mw. A. Rijken-Hoevens
Vondellaan 6
3906 EA Veenendaal
Tel. 0318-522033
rijkenhoevens@gmail.com

Wanneer klachten niet op een bevredigende manier worden opgelost, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie waarbij wij als stichting zijn aangesloten. Deze commissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover het bevoegd gezag (het bestuur). Ook geeft de klachtencommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
• (on)gegrondheid van een klacht
• het nemen van maatregelen
• overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ WOERDEN
T: 070 – 3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Meer informatie vindt u op de website van onze
stichting CPOV: www.cpov.nl

De klachtenprocedure in het kort:
1. Als een ouder/verzorger een klacht heeft over een dienst van de school dan zal hij/zij de klacht in eerste instantie met het betrokken teamlid en eventueel met behulp van de directeur dienen op te lossen.
2. Als de klacht niet met het betrokken teamlid kan worden opgelost, of indien het een klacht betreft die niet is terug te brengen op het individuele teamlid, dan zal klager zijn/haar klacht op schrift stellen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de directeur doen toekomen.
3. De directeur zal binnen 14 dagen na indiening van de schriftelijke klacht zijn/haar standpunt schriftelijk aan de klager kenbaar maken. Een afschrift van de beslissing wordt ook aan het teamlid toegezonden.
4. Indien klager met het standpunt van de directeur niet instemt, dan kan hij/zij zich wenden tot het Bestuur van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o., Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal.
5. Informatie over de klachtenprocedure zal door de directeur worden verstrekt.

Als er sprake is van zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminerend gedrag, agressie of geweld, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij het Bestuur van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o.. Bij seksuele agressie of geweld door een medewerker van de stichting wordt te allen tijde aangifte bij Justitie gedaan.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, discriminatie en radicalisering, ernstig psychisch of fysiek geweld of grove pesterijen kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, tel. 0900-1113111. De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u bij het indienen van een klacht of bij het aangifte doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.