Voor een stevige basis!

Dit is De Burcht!  

EEN OPEN PROTESTANT-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL IN DE WIJK PETENBOS ​

Dit is de Burcht

De Burcht is een open protestant-christelijke basisschool in de wijk Petenbos in Veenendaal en één van de 13 scholen van C.P.O.V. In principe is elk kind van harte welkom op onze school!

Kindcentrum

De Burcht is samen met Kwink Kinderopvang een kindcentrum, waar we kinderen van 2 tot 13 jaar een ononderbroken ontwikkeling bieden.

Het peuterwerk (2-4 jaar) heeft een eigen lokaal. Onze basisschool (4-13 jaar) heeft ongeveer 360 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Daarnaast hebben we een mooie ruimte voor de voor- en naschoolse kinderopvang in ons gebouw. In schoolvakanties bieden we ook buitenschoolse opvang. We zijn gehuisvest in één mooi, modern en goed geventileerd gebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5.

Missie & Kernwaarden

Missie

Op De Burcht mag je zijn wie je bent. We zorgen voor een gezonde, stabiele basis. Naast het leren van de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen ontdek je wat je talenten zijn en hoe je die kunt ontwikkelen en gebruiken. Wij leren je te vertrouwen op jezelf én op de ander. Daarnaast leer je goed om te gaan met jouw omgeving en geven we jou vaardigheden mee, die je nodig hebt in de wereld van nu en later. Samen zorgen we ervoor dat jij, als je De Burcht verlaat, klaar bent voor de volgende stap in jouw ontwikkeling.

Kernwaarden

Iedere dag zetten we ons in om onze missie waar te maken. Daarbij vormen de volgende kernwaarden het uitgangspunt van ons handelen:
– Geborgenheid
– (Zelf)vertrouwen
– Ontwikkeling

 

KERNWAARDE 1 – GEBORGENHEID

Geborgenheid is je gezien en gehoord weten, zodat je je veilig voelt. Geborgenheid is voor kinderen een belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen.
Op De Burcht werken we op verschillende manieren aan het vergroten van het gevoel van geborgenheid. Zo begroeten we aan het begin van de dag ieder kind bij de deur van de klas om zo een goede start te maken. Door het jaar heen besteden we aandacht aan groepsvorming en het samen opstellen en handhaven van afspraken. Speciaal in de Gouden en Zilveren weken staat deze groepsvorming centraal. In de groepen werken we ook met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling om kinderen weerbaarder te maken en ze te leren hoe we met elkaar om willen gaan.
Leerlingen, ouders en personeelsleden lopen graag De Burcht binnen. We willen dat ze zich allemaal welkom voelen. Of ze nu komen om te leren, om te werken of om een bezoek te brengen. We voelen ons hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. De Burcht is een plek voor ontmoeting, waar we tijd maken voor een gesprek en aandacht hebben voor elkaar. Iedereen is van harte welkom op onze school.

KERNWAARDE 2 – (ZELF)VERTROUWEN
(Zelf)vertrouwen is geloven in jezelf en de ander. Daardoor durf je jezelf te zijn en ben je trots op wie je bent en wat je doet.
Op De Burcht besteden we veel aandacht aan het geven en ontvangen van complimentjes en positieve feedback. Door gebruik te maken van onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling besteden we hier schoolbreed aandacht aan. We bieden kinderen de kans om samen te werken en om te groeien in hun zelfvertrouwen. Dat doen we bijvoorbeeld ook door het organiseren van een kringgesprek en presentaties.

KERNWAARDE 3 – ONTWIKKELING
Ontwikkeling is groeien op het gebied van kennis en persoonlijkheid.
Op De Burcht houden we rekening met wat kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Leraren sluiten hier zoveel mogelijk bij aan. We investeren in de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Zo differentiëren we in de groep door middel van instructie op niveau en behoefte en kan er teruggevallen worden op extra ondersteuning door het opzetten van een eigen leerweg, ondersteuning door onderwijsassistenten, de plusklas of andere vormen van uitdaging.
Een goede band tussen de school en de ouders vinden wij van groot belang. Door een goede samenwerking tussen school en ouders zorgen we er met elkaar voor dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die het beste bij hem of haar past, zowel thuis als op school.

 

 

Onderwijs op De Burcht

Wij laten ons op De Burcht in ons leven en werken inspireren door de Bijbel, het woord van God. Waar mogelijk bieden wij passend onderwijs in ons leerstofjaarklassensysteem. Daarbij zitten leerlingen zoveel mogelijk op leeftijd bij elkaar. Kernvraag in ons lesgeven is: wat heeft uw kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen leren? Wij doen ons uiterste best om uw kind dat te bieden en zo een brede basis te leggen voor zijn/haar toekomst.

 

Samenwerking met ouders

Ouders zien wij als onze partners in de opvoeding en het onderwijs. Op De Burcht zien we dat onder meer terug in veel enthousiaste ouders in en rond de school. Ouders helpen – waar mogelijk – ook mee op vele terreinen. De Burcht heeft het GGD keurmerk “Gezonde School” op het thema “Bewegen & Sport”. We hebben een vakdocent bewegingsonderwijs voor alle groepen. Ook hebben we een in 2021 volledig vernieuwd en uitdagend schoolplein.