• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan beschrijft de school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Ook wordt weergegeven hoe zij zorg en ondersteuning vormgeeft en waar sterke kanten en ontwikkelpunten liggen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover het team beschikt, de kwaliteit van de organisatie, enzovoort.

Al deze gegevens worden gebruikt om de ondersteuning die de school kan bieden te beschrijven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de school. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden op diverse niveaus waarbij het Samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei haar ondersteuning kan leveren.

In het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei behoren alle scholen een zogenaamd Ondersteuningsprofiel op te stellen. Daarin staan de streefdoelen, ambities en mogelijkheden van de school beschreven. In april 2020 is een nieuw ondersteuningsprofiel vastgesteld:

Schoolondersteuningsprofiel De Burcht 2020-2021

In het stroomschema hieronder is schematisch weergegeven hoe wij de zorg en ondersteuning vorm geven:

Stroomschema zorg & ondersteuning

Een belangrijk protocol ten aanzien van ondersteuning betreft het aangaan van medische handelingen bij leerlingen:

Protocol medische handelingen ten aanzien van leerlingen CBS De Burcht